Skip to content Skip to footer

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling, training en transactie tussen Milad Ghasemi Salon, Academy en winkel en een klant waarop Milad Ghasemi deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken en geschreven.

2. OVEREENKOMST

De klant dient Milad Ghasemi zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen voor een afspraak. Om een cursus te kunnen volgen dient dit uiterlijk 7 werkdagen van tevoren te worden gemeld.

Na ontvangst van dit bericht zal Milad Ghasemi dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Milad Ghasemi gerechtigd het gehele overeengekomen bedrag aan de klant in rekening te brengen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd naar de praktijk komt, mag Milad Ghasemi de behandeling weigeren en het gehele overeengekomen bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte overeenkomst. Beide partijen hoeven deze verplichtingen niet na te komen indien zij worden gehinderd door overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan hetgeen de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

3. BETALINGEN

Milad Ghasemi vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten die zichtbaar zijn op de website. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De prijzen in de webshop zijn exclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig voor de opgegeven duur en/of zolang de voorraad strekt. Direct na de behandeling dient de klant de behandeling en eventuele producten contant of per pin af te rekenen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er wordt een factuur gestuurd die binnen 7 dagen betaald dient te worden. Bij overschrijding van de betalingstermijn volgen twee aanmaningen. Indien de factuur daarna niet is betaald, zal Milad Ghasemi de factuur overhandigen aan een incassobureau. De hieraan verbonden kosten zijn voor de klant.

Indien de klant al eerder permanente make-up heeft laten doen, is zij verplicht Milad Ghasemi vooraf op de hoogte te stellen van het maken van een afspraak, zoals aangegeven in het afspraakproces en in de bevestigingsmail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een ​​behandeling uit te voeren met oude permanente make-up. Indien dit niet vooraf besproken wordt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak of bij het inschrijven voor een training en stemt hiermee in. Kiest u voor een gespreide betaling van een cursus, dan wordt u na inschrijving per volgende maand gefactureerd. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.

 

4. PersoONLIJKE data & privacy

Voorafgaand aan de eerste behandeling verstrekt de klant Milad Ghasemi alle gegevens, waarvan Milad Ghasemi aangeeft dat dit noodzakelijk is of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat dit noodzakelijk is voor een zorgvuldige uitvoering van de behandelingen. Milad Ghasemi neemt de persoonsgegevens van de klant op in de administratie. Milad Ghasemi behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet bescherming persoonsgegevens. Milad Ghasemi zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door Milad Ghasemi gebruikt om een digitale nieuwsbrief te versturen, indien de klant deze niet wil ontvangen kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

5. GEHEIMHOUDING

Milad Ghasemi is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die tijdens de behandeling door de klant wordt verstrekt. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De vertrouwelijkheid vervalt indien Milad Ghasemi op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Milad Ghasemi is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Milad Ghasemi is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werk of vrijetijdsbesteding. Milad Ghasemi is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant naar de praktijk heeft gebracht.

7. SCHADE EN DIEFSTAL

Milad Ghasemi heeft het recht om schadevergoeding van de klant te vorderen indien de klant meubelen, apparatuur, producten of andere eigendommen beschadigt. Milad Ghasemi doet altijd aangifte van diefstal bij de politie. In onze salon hangen beveiligingscamera’s.

8. KLACHTEN

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking, aan Milad Ghasemi te worden gemeld. Milad Ghasemi stuurt een bevestiging na ontvangst van de melding. Milad Ghasemi zal de klager binnen twee weken een adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Milad Ghasemi de behandeling opnieuw uitvoeren zoals overeengekomen, tenzij dit voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Als Milad Ghasemi en de klager het niet eens kunnen worden, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

9. GOED GEDRAG

In de praktijk dient de klant zich netjes te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Milad Ghasemi het recht de klant zonder opgave van redenen de toegang tot de salon te weigeren.

10. AFZEGGINGEN

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak of training korter dan 24 uur te annuleren. Aanbetalingen worden in geen geval terugbetaald. Voor trainingen heeft u 14 dagen bedenktijd, waarbij het kosteloos opgezegd kan worden.

11. FOTO’S

Voorafgaand aan de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Indien geen toestemming wordt gegeven, zullen wij geen afbeeldingen van de klant gebruiken. Onze cursussen worden gefilmd voor promotionele doeleinden. Hiervoor moet toestemming worden gegeven.

12. webshop

Wij doen zorgvuldig ons best de bestelling zo spoedig mogelijk bij u af te leveren. Bestellingen die op werkdagen vóór 18:00 worden gedaan, proberen wij dezelfde dag nog te verzenden. Niet altijd lukt het ons echter om dit na te komen, soms zijn producten niet voorradig en dan kan de levering van uw bestelling iets langer duren. Op de afreken pagina staat een indicatie van de levertijd. Mochten wij om wat voor reden dan ook deze levertijd niet halen, dan brengen wij u hier natuurlijk zo spoedig mogelijk van op de hoogte.

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Bij elk product staan de verzendkosten aangegeven.

Levering verloopt via de postbode of pakketbezorger van PostNL. Over het algemeen zal de aflevering binnen 3 tot 5 werkdagen plaatsvinden. Helaas kunnen wij het moment van aflevering niet garanderen.

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product per e-mail aan de ondernemer te melden. Nadat de consument te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien de klant na het verstrijken van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet is teruggestuurd naar de ondernemer, is de aankoop een feit.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zullen de kosten van terugzending niet hoger zijn dan de kosten van terugzending. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Voorwaarde is wel dat het product reeds retour is ontvangen door de webwinkelier of sluitend bewijs van volledige terugzending overlegd kan worden.

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals cursussen. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.